სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ინფორმაცია ვეტპრეპარატების შესახებ

სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების (საშუალებების) სახელმწიფო რეგისტრაციას, ხელახალ რეგისტრაციას ან რეგისტრაციის გაუქმებასა და ხარისხის/უსაფრთხოების კონტროლს.

ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების რეგისტრაცია ხორციელდება 2 რეჟიმით: ეროვნული და აღიარებითი რეჟიმით.

 

 

მომსახურების ვადები და ღირებულება

 

N

მომსახურების

სახე

მომსახურების

ვადა

მომსახურების საფასური

(დღგ-ის ჩათვლით)

1

ეროვნული რეჟიმით პირველადი რეგისტრაცია

115 სამუშაო დღე

60 სამუშაო დღე

1200 ლარი

1600 ლარი

2

ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია

35 სამუშაო დღე

20 სამუშაო დღე

1000 ლარი

1300 ლარი

 

3

ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის  I რიგის ცვლილების რეგისტრაცია

35 სამუშაო დღე

20 სამუშაო დღე

50 ლარი

100 ლარი

4

ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის სარეგისტრაციო დოკუმენტებში II რიგის ცვლილებების რეგისტრაცია

115 სამუშაო დღე

60 სამუშაო დღე

1000 ლარი

1300 ლარი

5

აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაცია

25 სამუშაო დღე

15 სამუშაო დღე

500 ლარი

1500 ლარი

6

აღიარებითი რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია

15 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

400 ლარი

500 ლარი

7

აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის ცვლილების რეგისტრაცია

15 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

100 ლარი

150  ლარი

 სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში შემდეგ რეკვიზიტებზე:


მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი/SWIFT code: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707507092

 

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვის რეკვიზიტები:

Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD)
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
Deutsche Bank AG, London (GBP)
SWIFT: DEUT GB 2L
Account Number: 84003836530000GBP000LDN
Beneficiary's bank:/uploads/other/5/5782.xls
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
UBS AG, ZURICH CH (CHF)
SWIFT CODE:UBSWCHZH80A
ACCOUNT NUMBER:02300000069276050000
Beneficiary's bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
ACCOUNT NUMBER: GE65 NB03 3110 0001 1502 07