საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

თუ სამართალდამრღვევისათვის საჯარიმო ქვითრის ჩაბარება ვერ ხერხდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით დადგენილი წესით, საჯარიმო ქვითარი საჯაროდ გამოქვეყნდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.nfa.gov.ge). ასეთ შემთხვევაში, საჯარიმო ქვითარი ჩაბარებულად ითვლება საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს. საჯარიმო ქვითრის გამოქვეყნებიდან 60 დღის გასვლის შემდეგ, საჯარიმო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, განხორციელდება საჯარიმო ქვითრის იძულებითი აღსრულება.

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026177
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ჩირმა“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 405349083
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026174
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ჩირმა“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 405349083
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026100
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ქართო21“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 406348457
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026096
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ფრეშ 2021“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 406326694
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026135
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ნიშა“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 405377667
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026093
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „მეხი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 420426266
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026175
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „კოფისტოპი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 400276036
გამოქვეყნების თარიღი:
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025437
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ენდორფინი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 405411638
გამოქვეყნების თარიღი: