სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

პირველადი წარმოების კონტროლი

* პირველადი წარმოების ობიექტების კონტროლს სურსათის ეროვნული სააგენტო საქართველოს მთავრობის №173 დადგენილების შესაბამისად ახორციელებს.

იხილეთ ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვნების შეფასების აქტებისა და  ჩანაწერების წარმოების შაბლონები: