სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტები საჯარო განხილვებისათვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „სურსათზე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული დასაშვები განაცხადის ჩამონათვალი, გარდა განაცხადისა, რომელიც ეხება დაავადების რისკის შემცირებას და ბავშვთა განვითარებასა და ჯანმრთელობას“

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (კომისიის რეგულაცია (EU) N432/212 „სურსათზე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული დასაშვები განაცხადის ჩამონათვალი, გარდა განაცხადისა, რომელიც ეხება დაავადების რისკის შემცირებას და ბავშვთა განვითარებასა და ჯანმრთელობას“) 27.04.2021 კონსოლიდირებული ვერსიის და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი


📩 ელექტრონული ფოსტა: ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge
🕒 განხილვის პერიოდი: