სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტები საჯარო განხილვებისათვის

1. „საქართველოში სურსათის/აგროლაბორატორიების განვითარების კონცეფციის“ პროექტი

(მომზადდა ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CzDA) მხარდაჭერითა და მათთან აქტიური თანამშრომლობით)

საკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი


📩 ელექტრონული ფოსტა: ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge
🕒 განხილვის პერიოდი: 2023 წლის 30 ივნისამდე

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ტექნიკური რეგლამენტი – ცხოველური წარმოშობის სურსათში აკრძალულ/დაუშვებელ ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებთან (სუბსტანციებთან) დაკავშირებით მოქმედებისათვის საცნობარო მაჩვენებლების (RPA) შესახებ

აღნიშნული პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1871 of 7 November 2019 on reference points for action for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin and repealing Decision 2005/34/EC და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

 საკონტაქტო პირი: მაია ბერუაშვილი

📩 ელექტრონული ფოსტა: maia.beruashvili@mepa.gov.ge

☎ ტელეფონი: 595530194

🕒 განხილვის პერიოდი: 


 

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - "კვერცხმდებელი ქათმის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ"


 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ფიჭვის მერქნის ნემატოდის Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.  ქვეყანაში გავრცელების პრევენციის მიზნით საგანგებო ზომების დამტკიცების  თაობაზე

 

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სფეროში კრიზისული მდგომარეობის მართვის ზოგადი გეგმა

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - მოკვლისას ცხოველთა დაცვის  წესი დამტკიცების შესახებ

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - საკონტროლო პუნქტის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ტრანსპორტირებისა და მასთან დაკავშირებული ოპერაციების დროს ცხოველთა დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - მეკვერცხული მიმართულების საწარმოს ავტორიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ

10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - მეხორცული ქათმის  მინიმალური დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ფერმერული მიზნით შენახული ცხოველების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ