საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025625
შედგენის თარიღი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 448057691
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „იოანე 2020“
გამოქვეყნების თარიღი:
ჩაბარებულად ჩათვლის თარიღი:
იძულებით აღსრულებაში გადაცემის თარიღი: