საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ვეტერინარი საგარეჯოში

 • თანამდებობის დასახელება: შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ვეტერინარი
 • დამსაქმებელი: სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
 • განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა:  01.06.2021
 • თანამდებობრივი სარგო:ერთი თვის განმავლობაში გაწეული ვეტერინარული მომსახურების საფასურის 40 %, მაგრამ არანაკლებ 350 (სამას ორმოცდაათი) და არაუმეტეს 900 (ცხრაასი) ლარისა
 • ადგილების რაოდენობა: 1სამსახურის ადგილმდებარეობა: საგარეჯო
   

სამუშაოს აღწერა:

 • ცხოველის დაკვლის პროცესზე (დაკვლის წინა და დაკვლის შემდგომ შემოწმებაზე) ზედამხედველობა;
 • ცხოველების დაკვლის წინა და ხორცის, სუბპროდუქტების დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის სწორად ჩატარებაზე ზედამხედველობა;
 • პირობით ვარგისი პროდუქტების გაუვნებლობასა და სასაკლაოს ანარჩენების განადგურებაზე ზედამხედველობა;
 • ვეტერინარული საქმის ორგანიზებისა და ვეტერინარული დოკუმენტაციის წარმოებაზე ზედამხედველობა;
 • ხორცისა და სუბპროდუქტების თანმხლები ვეტერინარული დოკუმენტების გაცემა.

 

მოთხოვნები: 

უმაღლესი განათლება, კვალიფიკაცია - ვეტერინარი ექიმი

 

სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

1. სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი;

2. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 ოქტომბრის #533 დადგენილება სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე;

3. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის #173 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტების − „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის ზოგადი წესისა“ და „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის გამარტივებული წესის“ დამტკიცების თაობაზე;

4. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მარტის #90 დადგენილება  „ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ“;

5. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის №55 დადგენილება „ცხოველური წარმოშობის სურსათის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ;

6. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N444 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - „საკლავი ცხოველების ვეტერინარული შემოწმებისა და ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის წესების“ დამტკიცების შესახებ;

7. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 მარტის  დადგენილება N118-ტექნიკური რეგლამენტის-საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. №6
 • საკონტაქტო ტელეფონები: 598984774;  577080790
 • საკონტაქტო პირი: თინათინ ელგანდაშვილი

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 1. კანდიდატს განცხადების წარსადგენად ეძლევა არანაკლებ 5-დღიანი ვადა კონკურსის გამოცხადების დღიდან;
 2. კანდიდატმა  განცხადებასთან ერთად  აუცილებლად უნდა ატვირთოს CV, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,   უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი და გამოგზავნოს მისამართზე: tinatin.elgandashvili@nfa.gov.ge
 3. კანდიდატი, რომელსაც არ ექნება ატვირთული  CV, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და  უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, ტესტირების ეტაპზე არ დაიშვება.

 

კონკურსს ჩაატარებს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია (მარშალ გელოვანის გამზ. №6).

კონკურსის ეტაპები:

 • განცხადების გადარჩევა
 • ტესტირება
 • გასაუბრება

 

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო  მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით  დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.