სახელმწიფო კონტროლი

დოკუმენტური შემოწმება (2018 წლის მე-2 კვარტალი)

2017 წლის სახელმწიფო კონტროლის შედეგები

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 2017

სურსათის მონიტორინგის შედეგები - 2017


2013 წლის სურსათის მონიტორინგი - ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა

2013 წელს საქართველოში პირველად განხორციელდა: - ცხოველური წარმოშობის სურსათის ლაბორატორიული კვლევები ისეთ მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებელზე, როგორიცაა Listeria monocytogenes. ამასთან, დასახელებული მაჩვენებელი განსაზღვრულია ევრორეგულაციაში FS – Commission Regulation (EC) #2073/2005 და არ არის განსაზღვრული საქართველოში დღეისათვის მოქმედი ნორმატიული მოთხოვნებით.

ვრცლად


2014 წლის სურსათის მონიტორინგი -  ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა

2014 წელს საქართველოში პირველად განხორციელდა ხორცსა და ხორცის პროდუქტების სახეობების განსაზღვრა ცხოველის სახეობების მიხედვით; ცხოველური წარმოშობის სურსათში ვეტერინარული პრეპარატებისა და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენი ნივთიერებების კვლევა;

ვრცლად