ელექტრონული ჟურნალი

2015 წლის პირველი ნახევრის ელექტრონული ჟურნალი
           


2015 წლის ივნისის ელექტრონული ჟურნალი