საქართველოს კანონი

 

საქართველოს კანონი სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი


საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი


საქართველოს კანონი ვაზისა და ღვინის შესახებ


საქართველოს კანონი იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ


 

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ


საქართველოს კანონი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ 


საქართველოს კანონი პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი


საქართველოს კანონი სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ


საქართველოს კანონი სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ


საქართველოს კანონი წყლის შესახებ


 საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ