საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის განხორცილების შესახებ (2014) 


ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2013)


სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა (2014)


ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის განხორცილების შესახებ (2013)


სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის ბიუჯეტი


სურსათის ეროვნული სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2013) 


სურსათის ეროვნული სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2014) 


ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები  (2013)


ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები (2014)


სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები  (2013)


სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები (2014)


სურსათის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) (2013)


საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები 


ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები, გასაჩივრების წესი 


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ 


სურსათის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში (2013)


სურსათის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში (2014) 


საჯარო ინფორმაციის  მოთხოვნით მიღებული და დაკმაყოფილებული წერილები (2013)


საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით მიღებული და დაკმაყოფილებული წერილები (2014)