ინფორმაცია ბიზნესოპერატორებისთვის

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტში განხილული იქნა  მსოფლიო ბანკის ჯგუფის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) საკონსულტაციო პროექტის (აღნიშნულ პროექტს შვეიცარიის ეკონომიკურ საკითხთა სახელმწიფო სამდივნო (SECO) აფინანსებს) მხარდაჭერით მომზადებული „სახელმძღვანელო მითითებები -  მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე“, რომელიც საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის  №301 დადგენილების - „ ტექნიკური რეგლამენტი - მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ“  მიხედვით იქნა მომზადებული. ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავებულია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომებით“ აღებული ვალდებულებების  შესრულების  ფარგლებში. 

„სახელმძღვანელო მითითებები -  მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ“


სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნები


ძირითადი მოთხოვნები საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიმართ


რა უნდა ვიცოდეთ პესტიციდების შესახებ


ინფორმაცია ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით


შესაფუთი ხის მასალის (შხმ) მარკირების გამოყენების უფლების მქონე ბიზნესოპერატორების რეესტრი


ბიზნესოპერატორის აღიარების გზამკვლევი


ინფორმაცია სურსათის /ცხოველის საკვების ბიზნესოპერატორად რეგისტრაციის შესახებ 


სურსათის განადგურება


სურსათის ეტიკეტირება


გენმოდიფიცირებული სურსათის ეტიკეტირება


დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა ახლდეს საცალო ვაჭრობის ობიექტებში განთავსებულ სურსათს


ბიზნესოპერატორის ვალდებულებები 


ინფორმაცია მეღორეობით დაინტერესებული ფერმერებისთვის