ბრძანება N103-9 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტის იმპორტის შეჩერების შესახებ